Table of Contents

צרו קשר

רכזת התוכנית : מירב פישר
meiravfi@savion.huji.ac.il
02-5880287
שעות קבלה:
ימים א' – ה' בין השעות 10:00 - 13:00
חדר 4605, הפקולטה למדעי הרוח

ראש התוכנית: ד"ר דני שרירא
דוא"ל: dani.schrire@mail.huji.ac.il

יועץ ב"א (חטיבה): ד"ר דוד רוטמן
דוא"ל:  David.rotman@mail.huji.ac.il

יועץ מ"א: ד"ר דני שרירא
דוא"ל: dani.schrire@mail.huji.ac.il

תואר מוסמך

תוכנית המוסמך לחקר פולקלור ותרבות עממית היא יחידה בסוגה בארץ. ככזו, היא מהווה אבן שואבת לטיפוח והכשרה של חוקרים בתחום הפולקלור בישראל. הפרופיל המחקרי של התכנית ניזון גם ממפעלי המחקר של המרכז לחקר הפולקלור, הפועל סביב מספר פרויקטים אשר מושכים אליהם חוקרים מאוניברסיטאות בארץ ובעולם. זאת ועוד, השיח האקדמי שנוצר בתכנית הן בין המורים לתלמידים הן בין התלמידים לבין עצמם מהווה גורם משמעותי לצמיחה והתפתחות חשיבה מפרה בתחום.

מסלול עיוני או מחקרי?
ככלל, סטודנטים וסטודנטיות בתוכנית לחקר פולקלור ותרבות עממית מממשים פרויקט אישי בחקר הפולקלור בעניין שקרוב לליבם. פרויקט כזה ניתן לממש במסלול העיוני במסגרתו יעמיקו בנושא זה תוך שהם מקיפים אותו משלל נקודות מבט ובאמצעות כתיבת עבודות שונות או במסגרת המסלול המחקרי שבמהלכו ייפתחו עבודה בעלת אופי מחקרי (תזה).
ניתן לעבור למסלול העיוני בכל שלב. מעבר למסלול המחקרי אפשרי רק בשנה הראשונה והוא מצריך מציאת מנחה להדרכת המחקר. תלמידים במסלול העיוני שירצו לכתוב תזה מחקרית לאחר השנה הראשונה ללימודים יוכלו להירשם לסטטוס של "משלים מחקר" לאחר שסיימו את לימודיהם ובמסגרת מסלול זה ייכתבו את התיזה.

מסלול עיוני
היקף הלימודים במסלול העיוני הוא 36 נ"ז, מתוכן 20 נ"ז מלימודי התכנית ו-16 נ"ז מחוץ לתוכנית, בהתייעצות עם יועץ מוסמך ובנוסף שתי עבודות סמינריוניות (אצל מרצים שונים ולפחות אחת במסגרת הסמינרים של התוכנית). ניתן ללמוד עד 8 נ"ז קורסי בוגר מתקדמים (קורסים לשנים ב' וג' בלבד ולא קורסי שנה א' או קורסי מבואות) באישור ראש התוכנית.
סטודנטיות וסטודנטים במסלול ב' (עיוני) רשאים במהלך לימודיהם לעבור למסלול א' (מחקרי).
יש ללמוד קורסי חובה המופיעים ברשימה זו בשנה א' ובנוסף קורס אחד במדעי הרוח הדיגיטליים.  הסמינר המכוני מתקיים פעם בשנתיים והוא חובה. קורס אחד הינו חובה בשנה השנייה - "מעבודת שדה לטקסט האקדמי".
 
מסלול מחקרי
היקף הלימודים במסלול מחקרי הוא 36 נ"ז, מתוכן 16 נ"ז לפחות מלימודי החוג. את יתרת לימודיהם יילמדו בתוכנית או מחוצה לה, בהתייעצות עם המדריך האישי או ראש התוכנית. ניתן ללמוד עד 4 נ"ז קורסי בוגר מתקדמים (שנים ב' וג' בלבד ולא קורסי מבואות). במניין הנ"ז נכללים גם קורסי מיומנויות הנחוצים למחקר בהיקף של 8 נ"ז - בין אם שפה ברמת מתקדמים (בציון 'עובר') ובין אם קורסי מיומנויות ייעודיים על פי המלצת המנחה, לרבות 2 נ"ז קורס במדעי הרוח הדיגיטליים.
*תלמידים המחויבים בקורסי עזר במקום שפת מחקר אינם יכולים ללמוד קורסי בוגר מעבר לקורסי העזר הנדרשים.
יש לקבל ציון 'עובר' בשפת מחקר ברמת מתקדמים. השפה תיקבע בהתאם לנושא ההתמחות, בהתייעצות עם המדריך ובאישור יועצת מוסמך בחוג.
בנוסף ללימודים, סטודנטים וסטודנטיות במסלול המחקרי נדרשים לכתוב עבודה סמינריונית וכן עבודה סמינריונית בעלת אופי מחקרי (תזה). בנוסף, הם יידרשו להירשם להדרכה אישית (2 נ"ז) כהכנה לקראת מבחן הגמר (שיתקיים בשנה השנייה ללימודים).